Polityka Prywatności

serwisu www.hrcamp.pl

1. Definicje

Administratorem danych osobowych jest Employer Branding Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 47/10 w Warszawie, KRS 0000408919 (dalej: „Administrator”).
Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe w związku z działalnością serwisu, prowadzonego przez Administratora Danych pod adresem: www.hrcamp.pl (dalej: „Serwis”). Serwis stanowi wyłączną własność Administratora Danych i umożliwia publikację informacji o konferencji i jej prelegentach, zapisanie się na wydarzenie organizowane w dniach 8-9.10.2018 (dalej: „Wydarzenie”), publikacje informacji prasowych, wysyłkę newslettera oraz zapraszanie do akcji specjalnych.

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Regulacji, należy przez to rozmieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Celem Regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, a przepisy tego rozporządzenia stosowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej począwszy od dnia 25 maja 2018 r. Regulacja zastępuje obowiązującą obecnie w Polsce Ustawę o ochronie danych osobowych.

2. Cel oraz okres zbierania i przetwarzania danych

Dane osobowe uzyskane podczas rejestracji oraz w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzane są przez Administratora wyłącznie za Państwa zgodą oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z Regulacją. W powyższym zakresie Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

 • zapisanie się na Wydarzenie
 • rozliczenie udziału w Wydarzeniu (wystawienie i wysyłka faktury)
 • wysyłanie informacji o Wydarzeniu oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora
 • wysyłki ofert
 • wysyłki mailingów
 • wysyłki newslettera

3. Zakres przetwarzania danych

Rejestrując się w Serwisie użytkownik podaje dane osobowe między innymi:

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko uczestnika/uczestników
 • adres firmy
 • numer kontaktowy do uczestnika
 • NIP firmy w której pracuje uczestnik
 • rachunek bankowy uczestnika lub firmy uczestnika

Podanie danych osobowych przy rejestracji jest dobrowolne. Jeżeli jednak użytkownik nie poda wymienionych danych jego dostęp i/lub korzystanie z Serwisu może być ograniczone.

Jeśli podczas korzystania z Serwisu zajdzie konieczność pozyskania dodatkowych danych osobowych lub konieczność wykorzystania posiadanych już przez Administratora danych osobowych w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie, Administrator poprosi Państwa o zgodę na pozyskanie dodatkowych danych lub na wykorzystanie posiadanych danych w inny sposób i uzupełni niniejszy dokument o brakujące informacje.

4. Przekazywanie danych

Administrator Danych będzie przekazywał dane osobowe użytkowników Serwisu:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu i uczestniczącym w wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej, tj. swoim pracownikom i współpracownikom – wyłącznie w celu umożliwienia realizacji funkcjonalności Serwisu;
 2. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne należące do Administratora Danych lub udostępniającym mu narzędzia teleinformatyczne;
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową – wyłącznie w razie potrzeby uzasadnionej przepisam i obowiązującego prawa;
 4. partnerom konferencji – Colliers International Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pl. Marsz. Piłsudskiego Józefa 3 w Warszawie, KRS 0000135840;  EY Doradztwo Podatkowe Krupa Sp.k. z siedzibą przy Rondo ONZ 1 w Warszawie, KRS 0000739952 – celach marketingowych

5. Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi

Każdy użytkownik może złożyć do Administratora wniosek o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisach internetowych należących do Administratora;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych);
 4. dostęp do danych;
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do wnioskującego (w zakresie określonym w art. 20 Regulacji).

Z powyższych uprawnień można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail podany w punkcie 10. W niektórych przypadkach w celu weryfikacji, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie wnioskującego.

6. Prawo sprzeciwu

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. W konsekwencji przyjęcia wniosku Administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych.

7. Zgoda na przetwarzanie danych

Jeżeli wykorzystanie Państwa danych przez Administratora Danych nie będzie konieczne do korzystania z Serwisu albo do realizacji obowiązku prawnego lub nie będzie stanowiło prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych, przy czym udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili cofnąć.

8. Skarga

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę na Administratora.

9. Śledzenie danych i pliki cookie

Używamy plików cookie, służących do dostarczania statystyk odnośnie odwiedzin i aktywności na stronie Serwisu.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe znajdujące się na Twoim komputerze, pozwalające nam dostarczyć lepszą jakość naszego Serwisu, informację jak użytkownicy korzystają z Serwisu oraz na dostosowanie niektórych funkcjonalności dla zalogowanego użytkownika.

Używanie plików cookie jest standardem w Internecie. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie, jednak możesz wyłączyć tą funkcjonalność w ustawieniach przeglądarki, bądź włączyć funkcjonalność śledzenia użycia plików cookie. Konsekwencją wyłączenia plików cookie może być ograniczony dostęp do funkcjonalności Serwisu.

Ruch na stronie, ilość odwiedzających Serwisu bądź jego podstron nazywana jest potocznie „śledzeniem danych”.

Administrator zbiera również dane techniczne użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu. Przetwarzanie tych danych jest zautomatyzowaną konsekwencją działania Serwisu. W zakres tych danych wchodzą adresy IP, z jakich użytkownicy korzystają z Serwisu oraz np. informacje na temat systemu operacyjnego i wersji przeglądarki użytkownika.

Analityczne pliki cookie.
Administrator używa dostawców usług trzecich, m.in. Google Analytics, dalej: „GA”. GA zagnieżdża na stronach Serwisu pliki cookie.
Informacje w tych plikach cookie zawierają dane o sposobie użytkowania strony i mogą być wysłane i przechowywane u dostawcy usługi GA.
Serwery dostawcy mogą znajdować się poza obszarem ekonomicznym EU. W naszym imieniu dostawca usługi GA będzie używał danych zawartych w tych plikach cookie do generowania zagregowanych statystyk oraz informacji o aktywności odwiedzających Serwis.

Wszystkie pliki cookie zagnieżdżane przez dostawców usługi GA wygasają w okresie nie przekraczającym 2 lat.

Można zablokować możliwość kolekcji i użycia danych przez te pliki cookie poprzez instalację dodatku do przeglądarki pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W celu uzyskania większej ilości informacji, przeczytaj http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Google Analytics Terms of Service & Privacy).

Pliki cookie Serwisu. Niektóre z plików cookie przechowują informacje pochodne do Twojego konta w serwisie i umożliwiają funkcjonalność przechowywania sesji i zapamiętania preferencji dotyczących logowania.
Pliki te wygasają po upływie 2 tygodni.

 

Marta Sitkiewicz, Operations Manager
e-mail: marta.sitkiewicz@ebinstitute.pl

Nasze wydarzenia na facebooku